Oświadczenie o pochodzeniu towarów

Oświadczenie o pochodzeniu towarów

W kolejnej odsłonie naszych artykułów dotyczących pochodzenia towarów, skupiamy się na praktycznym zastosowaniu oświadczenia o pochodzeniu towarów.

Podsumowując nasz ostatni artykuł: wystawianie dowodów preferencyjnego pochodzenia jest uzasadnione tylko w przypadku towarów „pochodzących”, wobec których będą stosowane preferencje celne. Na mocy podpisanej między UE a Zjednoczonym Królestwem umowy o handlu i współpracy wprowadzono preferencyjne stawki taryfowe na towary, które posiadają udokumentowane pochodzenie. Mimo wprowadzenia ww. udogodnień obowiązkiem każdego eksportera/importera pozostaje poddanie się standardowym procedurom celnym, w tym dokonanie odprawy celnej towaru.

W umowie przewidziano, że wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe przywożonych produktów może opierać się na:

  • sporządzonym przez eksportera oświadczeniu o pochodzeniu wskazującym, że produkt jest pochodzący lub
  • na wiedzy importera, że produkt jest pochodzący.

Oświadczenie o pochodzeniu może mieć zastosowanie do:

  • pojedynczej wysyłki jednego produktu lub większej liczby produktów przywożonych na terytorium danej Strony lub
  • wielokrotnych przesyłek identycznych produktów przywożonych na terytorium Strony w okresie określonym w oświadczeniu o pochodzeniu, nieprzekraczającym 12miesięcy.

Oświadczenie o pochodzeniu wyraża się najczęściej poprzez odpowiedni zapis na dokumencie handlowym. Najczęściej występuje tzw. „deklaracja na fakturze”, ale eksporter może umieścić oświadczenie na dowolnym innym dokumencie opisującym produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić identyfikację tego produktu. Deklaracja może zostać sporządzona przez każdego eksportera z Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa dla przesyłki składającej się z jednego lub kilku opakowań zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR. Brzmienie deklaracji musi być dokładnie takie, jak ujęte w umowie handlowej między UE a Wielką Brytanią (treść oświadczenia o pochodzeniu jest ściśle określona, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Orig-4 do umowy).

(Okres: od ___________ do __________ 1)
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr……………….. 2) deklaruje, że – o ile nie jest to wyraźnie określone – produkty te mają ………………………………… 3 preferencyjne pochodzenie. .
Miejscowość i data) …………………………………………………………
(Nazwa eksportera)  ………………………………………………………….
  1. Eksporter może wystawić jedną deklarację dla wielu wysyłek identycznych produktów pochodzących. Wówczas należy podać daty obowiązywania deklaracji, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli oświadczenie dotyczy pojedynczej przesyłki pole należy pozostawić puste.
  2. W tym miejscu należy wskazać numer identyfikacyjny eksportera (numer z systemu REX). Jeśli wartość faktury przekracza 6000 EUR eksporter zobowiązany jest do rejestracji w systemie REX (System Zarejestrowanych Eksporterów), aby móc udokumentować preferencyjne pochodzenie towaru. Jeżeli wartość przesyłki nie przekracza 6000 EUR, lub eksporter nie posiada numeru REX, pole można pozostawić puste.
  3. W tym miejscu należy wskazać pochodzenie produktu: Unia Europejska lub Zjednoczone Królestwo
  4. Miejsce i data sporządzenia deklaracji mogą zostać pominięte jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

Podstawa prawna:

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=PL

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny kodeks celny

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20210101&from=PL

Więcej o współpracy w zakresie wymiany handlowej między UK a PL znajdą Państwo tutaj:

Agencja Celna Śląsk

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns