Warunki dostawy Incoterms 2020

                Incoterms (ang. International Commercial Terms) czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór regulacji, które określają warunki wymiany handlowej między nadawcą a odbiorcą (eksporterem a importerem). Ostatnia nowelizacja tych reguł miała miejsce w 2020 r. – zbiór ten występuje pod nazwą Incoterms 2020.

Reguły te dzielą się na 4 główne grupy ze względu na podział kosztów, odpowiedzialność, kwestie celne oraz rodzaj uzgodnionego transportu pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą towaru:

 1. Grupa E – cała odpowiedzialność spoczywa na kupującym. Sprzedawca wystawia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym przez siebie miejscu, kupujący organizuje transport i ponosi całą odpowiedzialność.
 • EXW (Ex Works / Z zakładu) – sprzedający wydaje towar kupującemu we wcześniej ustalonym miejscu. W momencie wydania towaru dostawa jest uznawana za zrealizowaną. Cała odpowiedzialność za organizację transportu, odprawy celne oraz ubezpieczenie spoczywa na kupującym

2. Grupa F – sprzedający jest zobowiązany do dokonania odprawy celnej, jednak nie ponosi kosztów głównego transportu oraz ubezpieczenia. Główny transport organizowany jest przez kupującego.

 • FCA (Free Carrier / Dostarczone do przewoźnika) – sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do wybranego przez kupującego przewoźnika. Dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie załadunku towaru u przewoźnika.
 • FAS* (Free Alongside Ship / Dostarczone wzdłuż burty statku) – sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do burty statku w wybranym porcie nadania.  Odpowiedzialność nie obejmuje załadunku towarów na statek.
 • FOB* (Free On Board / Dostarczone na statek) – punktem przeniesienia odpowiedzialności ze sprzedającego na kupującego jest moment przekroczenia burty statku, sprzedający ponosi więc koszty załadunku. Od momentu załadunku wszelkie koszty i odpowiedzialność ponosi kupujący.

3. Grupa C – sprzedający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przewozu oraz organizacji odprawy celnej eksportowej. Ryzyko utraty towarów zostaje przeniesione na kupującego  momencie nadania przesyłki przez sprzedającego.

 • CFR* (Cost and Freight / Koszt i fracht) – dostawa uznawana jest za zrealizowaną w momencie załadowania towarów na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Do momentu załadunku koszty ubezpieczenia towarów ponosi sprzedający, od momentu załadunku ryzyko utraty towarów przechodzi na kupującego.
 • CIP (Carriage And Insurance Paid To / Przewóz i ubezpieczenie opłacone do) – dostawa uznawana jest za zrealizowaną w momencie przekazania towarów przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów przewoźnikowi. W odróżnieniu od reguły CPT, sprzedający musi zawrzeć umowę ubezpieczenia, od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów przez kupującego, od punktu dostawy do co najmniej punktu przeznaczenia.
 • CIF* (Cost, Insurance, Freight / Koszt Ubezpieczenie i Fracht) – Sprzedający dostarcza towary kupującemu na pokładzie statku. Sprzedający jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów ubezpieczenia towarów na rzecz kupującego (ubezpieczenie może być w minimalnym zakresie) co najmniej do portu przeznaczenia.
 • CPT (Carriage Paid To / przewóz opłacony do)  – dostawa uznawana jest za zrealizowaną w momencie przekazania towarów przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego, gdy towary są dostarczone kupującemu przez przekazanie ich przewoźnikowi.

4. Grupa D – sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do ustalonego miejsca lub portu przeznaczenia. Na sprzedawcy ciążą wszystkie koszty, obowiązki i ryzyko związane z transportem towarów.

 • DPU (Delivered at Place Unloaded / Dostarczone do miejsca wyładowane) –Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów do określonego miejsca oraz ich rozładunek. Jest to jedyna reguła, która wymaga przejęcia odpowiedzialności za rozładunek przez sprzedającego. Dotyczy transportu wodnego oraz multimodalnego z rozładunkiem w porcie przeznaczenia.
 • DAP (Delivered At Place / Dostarczone do miejsca) – sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar we wskazane miejsce, ponosząc wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów odprawy celnej importowej. Towar uznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu,
 • DDP – (Delivered Duty Paid / Dostarczone, cło opłacone) – sprzedający ponosi największą odpowiedzialność. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar we wskazane miejsce, ponosząc wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia oraz jest zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej oraz importowej.

*Reguły odnoszące się do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns